Lover og regler

Hvem trenger HMS System

Hva sier lover og regler om HMS System og HMS arbeid i bedrifter

Hva er HMS?

HMS står for Helse Miljø og Sikkerhet. Begrepet er meget omfattende og strekker seg fra hvordan bygge et godt miljø på arbeidsplassen til hvordan du jobber for å unngå ulykker og skader. Dette er noe som alle arbeidsgivere forplikter seg til å ha en plan rundt. Hvordan dette kan løses og hvor avansert dette arbeidet er vil være forskjellig fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje.

Det mange ikke er klar over er at selv mindre bedrifter med bare en ansatt må ha et HMS System. Dette kan man med relativt enkle grep lage selv (les mer om det her), eller man kan kjøpe fra en leverandør. 

Lover og regler

Hvem må ha HMS System

Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Også enkeltmannsforetak og AS der eier er eneste ansatte har krav til HMS System. Hvilke bedrifter dette inkluderer og er utelatt i denne regelen står omtalt i Arbeidsmiljøloven § 1-2

Hva må HMS Systemet inneholde

Innholdet i HMS Systemet og HMS arbeidet reguleres i internkontrollforskriften § 5  og arbeidsmiljøloven § 3-1.

Les mer her om arbeidsmiljøloven § 1-2

§ 1-2.Hva loven omfatter

1 Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven

2 Unntatt fra loven er:

 • sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip
 • militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart

Les mer om Arbeidsmiljøloven § 1-2 her

Les mer her om arbeidsmiljøloven § 3-1

1. For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 • kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 • under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
 • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov
 • sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 • sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det
 • foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt

Les mer om Arbeidsmiljøloven her

Les mer her om Internkontrollforskriften § 5

§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 6. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 7. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 8. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
 9. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Det er krav om at punkt 4 til 8 må dokumenteres skriftlig.

Les mer om Internkontrollforskriften §5 her

HMS arbeid i Bygg og anlegg – video fra arbeidstilsynet

Sjekk ut vårt
HMS System